تبریک ارتقای رتبه آقای دکتر رحمت اله مرزوقی عضو محترم هیأت علمی بخش مدیریت آموزشی

تبریک ارتقای رتبه آقای دکتر رحمت اله مرزوقی عضو محترم هیأت علمی بخش مدیریت آموزشی