به مناسبت روز بزرگداشت سعدی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران شاخه فارس با همکاری انجمن علمی آموزش پیش دبستانی و دبستانی برگزار میکند

به مناسبت روز بزرگداشت سعدی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران شاخه فارس با همکاری انجمن علمی آموزش پیش دبستانی و دبستانی برگزار میکند