برگزاری جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید بخش مبانی تعلیم و تربیت

برگزاری جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید بخش مبانی تعلیم و تربیت