برگزاری جشنواره هنر و تعلیم و تربیت

برگزاری جشنواره هنر و تعلیم و تربیت