برگزاری اولین نشست تخصصی معرفی علوم شناختی در شیراز

برگزاری اولین نشست تخصصی معرفی علوم شناختی در شیراز