برنامه پیاده روی اساتید و کارمندان از دانشکده تا رصدخانه دانشگاه

برنامه پیاده روی اساتید و کارمندان از دانشکده تا رصدخانه دانشگاه


 

95/01/16