بازدید جمعی از اساتید و کارکنان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی از محله قدیمی و کوچه باغ های قصردشت

بازدید جمعی از اساتید و کارکنان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی از محله قدیمی و کوچه باغ های قصردشت


به نام خدا

بازدید جمعی از اساتید و کارکنان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی از محله قدیمی و کوچه باغ های قصردشت

به مناسبت آغاز فصل بهار، برنامه بازدید جمعی از اساتید و کارکنان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی از محله قدیمی و کوچه باغ های قصردشت در روز دوشنبه 21/1/96 برگزار گردید.

در این برنامه دوساعته، ابتدا از بافت قدیم و اماکن زیارتی مانند امام زاده محمد بازدید به عمل آمد.

در ادامه، پیاده روی از مسیر کوچه باغ های قصردشت، از خیابان همت شمالی تا زیر گذر بلوار مطهری انجام شد.

9:30 -شنبه ۱۳۹6/01/26