بازدید اساتید و کارکنان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی از بافت قدیم شیراز

بازدید اساتید و کارکنان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی از بافت قدیم شیراز


بازدید اساتید و کارکنان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی از بافت قدیم شیراز

برنامه بازدید اساتید و کارکنان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی از بافت قدیم شیراز برگزار گردید.

عکس 1

در این برنامه که به همت مدیریت دانشکده و در روز دوشنبه 17/10/97 از ساعت 9 صبح برگزار گردید، شرکت کنندگان از بافت قدیم شیراز واقع در محله لب آب بازدید کردند.

عکس 2                       عکس 3

در ادامه بازدید از قبرستان قدیمی دروازه شاه داعی الله و همچنین قبر مطهر امامزاده شاه داعی الله بازدید به عمل آمد.

عکس 4