نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آیین نامه ها و بخش نامه ها

آیین نامه ها و بخش نامه ها


 

          دستورالعمل نحوه تشکیل، روش کار و شرح وظایف کارگروه / کمیته‌های اخلاق در پژوهش
          راهنمای عمومی اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی دارای آزمودنی انسانی     
          راهنمای اخلاقی کار آزمایی‌های بالینی
          راهنمای اخلاقی پژوهش‌ بر روی عضو و بافت انسانی
          راهنمای اخلاقی پژوهش بر گروه‌های آسیب پذیر
          راهنمای اختصاصی پژوهش‌های مرتبط با HIV/AIDS

          راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی

 
          ممنوعیت کد دهی به طرح های اجرا شده
          ضرورت ثبت مطالعات ویژه در مرکز کارآزمایی بالینی