اولین همایش ملی آموزش هنر در ایران

اولین همایش ملی آموزش هنر در ایران


اولین همایش ملی آموزش هنر در ایران

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷

وب سایت همایش : http://arted.shirazu.ac.ir

منبع خبر : روابط عمومی دانشگاه شیراز

14:49 - دوشنبه ۱۳۹۵/8/3