انجمن علمی آموزش و پرورش کودکان استثنایی دانشگاه شیراز برگزار می کند : همایش فرهنگی روز جهانی معلولین

انجمن علمی آموزش و پرورش کودکان استثنایی دانشگاه شیراز برگزار می کند : همایش فرهنگی روز جهانی معلولین