انتصاب آقای دکتر جعفر مهراد به سمت رئیس شاخه کتابداری و اطلاع رسانی گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم

انتصاب آقای دکتر جعفر مهراد به سمت رئیس شاخه کتابداری و اطلاع رسانی گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم