انتخاب جناب آقای حسین کاظمی به عنوان کارمند شایسته

انتخاب جناب آقای حسین کاظمی به عنوان کارمند شایسته


براساس طرح سنجش رضایت ارباب رجوع از نحوه ارائه خدمات کارکنان دستگاه های اجرایی، جناب آقای حسین کاظمی از پرسنل دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، به عنوان کارمند شایسته از دیدگاه خدمت رسانی انتخاب شدند.

 

 

 

 

10:55 -چهارشنبه ۱۳۹6/05/18