انتخاب آقای دکتر مهدی محمدی به عنوان پژوهشگر برتر استان

انتخاب آقای دکتر مهدی محمدی به عنوان پژوهشگر برتر استان


 

تجليل از پژوهشگران برتر استان فارس در سال 94