افتتاح رسمی فضای نمایشگاهی تالار حکمت توسط هیأت رئیسه دانشکده و مسئولین فرهنگی دانشگاه

افتتاح رسمی فضای نمایشگاهی تالار حکمت توسط هیأت رئیسه دانشکده و مسئولین فرهنگی دانشگاه