اشیاء گمشده دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

اشیاء گمشده دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی


این کانال جهت گزارش اشیاء گمشده در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی تشکیل شده است. 

جهت همکاری می توانید اشیاء گمشده را به اتاق خانم عسکری، کارمند دانشکده در طبقه 4 تحویل دهید.

 

شماره تماس: 07136134631

لینک کانال تلگرام اشیاء گمشده:

https://t.me/lostedp